جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت
ساخت مکانیک

سامانه پیشگیری  از تشکیل رسوب در مخازن نفت دارای ویژگی های فنی زیر است:

مشاهـده