جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

فیلتر هیبرید (Hybrid Filter)

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ از ترکیب فیلتر الکترواستاتیک و فیلتر کیسه ای تشکیل شده است.

و طراحی آن بسته به شرایط و الزامات به دو صورت می باشد :

 ۱-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ فیلتر الکترواستاتیک

 ۲-ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي و ﯾﮏ فیلتر الکترواستاتیک در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ

در ﻣﻮرد اول فیلتر الکترو استاتیک و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي دو ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داکت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد دوم ﻣﺤﻔﻈﻪ فیلتر الکترواستاتیک و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن حفظ می گردد و ﺑﺮﺧﯽ از  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ فیلتر ﺣﺬف و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد فیلتر الکترو استاتیک ﻏﺒﺎر و ذرات ﺑﺰرگ را جذب می نماید و ﻓﯿﻠﺘﺮ کیسه اي ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﻏﺒﺎر (ذرات بسیار ریز غبار) اﺳﺖ.

دریک فیلتر هیبرید از دو روش غبارگیری همزمان استفاده میشود:

۱-جذب غبار با استفاده از نیروی الکترواستاتیکی در فیلد الکتریکی

 

۲-جداسازی غبار با استفاده از پارچه فیلتر در قسمت کیسهای 

از مزایای استفاده از فیلتر هیبرید استفاده از سطح پارچه کمتر برای یک حجم مشخص گاز یعنی A/C بالاتر می باشد. مقدار A/C می تواند 20 تا 30 درصد بالاتر از فیلتر کیسه ای معمول باشد و به همین نسبت، سطح کیسه ،تعداد کیج ها و شیرها کاهش می یابد. 


اطلاعات تماس
مرکز مهندسی کنترل آلاینده ها
تلفن بخش بازرگانی
021-77240524 , 02177240526
آدرس ایمیل
sales.apc@jdevs.ir
خدمات پس از فروش
after-Sales.apc@jdevs.ir
محصولات مرتبط بااین گروه