جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت


مشتری*
محصول*
تکمیل کننده فرم*
سال خرید
سال بهره برداری
صفحه بعد
موضوع پرسش میزان اهمیت میزان رضایت
مذاکرات و تبادل اطلاعات فنی پیش از عقد قرارداد
مذاکرات بازرگانی پیش از عقد قرارداد
نحوه عقد قرارداد
قیمت مناسب
رفتار کارکنان قسمت بازرگانی و فنی در زمان عقد قرارداد
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
موضوع پرسش میزان اهمیت میزان رضایت
ارائه گزارش‌های لازم در طول اجرای پروژه
انجام تست‌های لازم بر روی محصول
نحوه بسته‌بندی محصول
زمان و نحوه تحویل
نصب / راه‌اندازی
رفتار کارکنان قسمت فنی به هنگام تحویل/ نصب/ راه‌اندازی
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
موضوع پرسش میزان اهمیت میزان رضایت
میزان انطباق محصول با مشخصه‌های درخواستی
کیفیت قطعات و لوازم مصرفی در محصول
کارایی و عملکرد دستگاه
ویژگی‌های ظاهری
قابلیت اطمینان
قابلیت تعمیر‌پذیری
مستندات (دفاتر راهنما، نقشه و ...)
ارائه آموزش‌های لازم
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
موضوع پرسش میزان اهمیت میزان رضایت
سرعت عمل خدمات پس از فروش
کیفیت ارائه خدمات پس از فروش
رفتار کارکنان خدمات پس از فروش
میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1
صفحه بعد
موضوع پرسش میزان اهمیت میزان رضایت
مقایسه با نمونه داخلی (در صورت وجود)
مقایسه با نمونه خارجی (در صورت وجود)
میزان علاقه به خرید مجدد از جهاد
میزان علاقه به توصیه دیگران برای خرید از جهاد
میزان رضایت کلی


میزان اهمیت
بسیار مهم:9
مهم:7
متوسط:5
ضعیف:3
خیلی ضعیف: 1
میزان رضایت
کاملا راضی:9
تا حدودی راضی:7
متوسط:5
تا حدودی ناراضی:3
کاملا ناراضی:1