جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/08/03

حضور در نمایشگاه

خلاصه خبر

حضور چشمگیر جهاددانشگاهی علم و صنعت در پنجمين نمايشگاه بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان 1400

حضور در نمایشگاه