جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/08/25

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان قطار شهری تبریز و دو واحد سازمانی جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان قطار شهری تبریز و حومه و جهاددانشگاهی واحد علم‌وصنعت و خواجه نصیرالدین طوسی به امضا رسید.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان قطار شهری تبریز و دو واحد سازمانی جهاددانشگاهی