جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1400/10/08

مدیرعامل شرکت مترو تهران: پروژه یک رام قطار ملی مترو، نمود واقعی حمایت از بومی‌سازی است

خلاصه خبر

مهندس امام: اولویت ما در شرکت مترو این است که نیاز مردم به قطار را برطرف کنیم که این کار در وهله اول با اورهال صورت می‌پذیرد، اما در کنار آن، از بحث بومی‌سازی غافل نبوده‌ایم و پروژه یک رام قطار ملی مترو نمود واقعی حمایت از بومی‌سازی است؛