جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

1402/05/23

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت منصوب شد

خلاصه خبر

دکتر ولی الله روشن از سوی رییس جهاددانشگاهی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت منصوب شد.