جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت

در باره گروه پژوهشی سنجش، پردازش و کنترلحوزه فعالیت

نمايشگر پروفيل رسوبات مخازن نفتي توسط پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي و به سفارش

شركت ملي نفت ايران طراحي شده است اين سيستم شامل اجزاي زير است:

...

مشاهـده جزئیات